Entitats


Fòrum Salut Mental i Addiccions està format per 23 entitats a les que donem representació  davant del sistema públic, del sistema de salut i de la societat:

  • Defensem el model de treball de les nostres entitats i la seva inclusió en el sistema públic de salut.
  • Promovem la millora de les condicions operatives i econòmiques dels àmbits en què les nostres entitats realitzen la seva aportació.
  • Facilitem les aliances i estratègies de creixement i cooperació, però també facilitem i recolzem la creació de noves entitats.
  • Donem suport , amb la col•laboració de la Unió-UCH,  a les entitats en la seva recerca de l’eficiència i eficàcia, etc.

 

ATRA


logotip GrupATRA 

ATRA és una de les quatre entitats que formen el Grup ATRA, juntament amb ATART, ATRA Clínic i Salut Mental Gràcia. Aquest Grup d’entitats sense ànim de lucre compta amb més de 30 anys d’experiència en la gestió de serveis i programes destinats al tractament comunitari de salut. Ofereix atenció, suport i tractament a persones en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social, especialment derivada de les addiccions i la salut mental, per tal que assoleixin la seva màxima autonomia i integració social. De la mà d’un equip multidisciplinari de professionals expert i consolidat, i amb vocació de funció pública, segueix un model comunitari i d’atenció integral centrada en la persona.

www.grupatra.org

Fundació Lar


fundacio lar

Fundació Privada Lar és una entitat sense ànim de lucre que inicia la seva activitat l’any 2001  amb la missió de treballar pel desenvolupament psicosocial, la rehabilitació comunitària i la normalització de les persones amb trastorns de salut mental, persones amb discapacitat intel·lectual i persones amb problemàtica deriva del procés d’envelliment, contribuint així a crear  una societat més justa i igualitària.

Amb aquest objectiu l’entitat ha anat creant serveis públics d’habitatge, de rehabilitació en el lleu, laborals i de suport a  la pressa de decisions.

www.fundaciolar.cat

Fundació Hospital de Dia Nou Barris


 Fundació Hospital de Dia Nou Barris 

Institució terapèutica que atén a joves de 14 a 21 anys que presenten trastorns emocionals i de conducta, ja sigui en el context d’episodis crítics ode processos de desorganització i deteriorament psicopatològic i social,com son els trastorns mentals greus. El dispositiu terapèutic integra des dels aspectes mèdics, psicofarmacològics i psicoterapèutics (individual, grupal, institucions) als educatius i socials així con l’atenció a les famílies

Fundació Malats Mentals de Catalunya


Fundació Malats Mentals de Catalunya

Entitat sense ànim de lucre, constituïda l’any 1992, que té com a missió  la millorade la qualitat de vida de les persones que pateixen malalties mentals i de la gent gran. Especialitzada en el servei de tutela de persones incapacitades judicialment, en la gestió de pisos assistits, programes d’atenció i assessorament a famílies i entitats, elaboració i implantació de projectes personalitzats i programa de pretuteles.

https://fmmc.cat/

ASM Horta Guinardó


ASM Horta GuinardóAssociació sense ànim de lucre fundada l’any 1.984, gestiona els equipaments sanitaris del CSMA Horta, CSMA Guinardó i PSI Horta Guinardó, concertats amb el Servei Català de Salut, des de l’any 1990.
Des del CSMA Horta, CSMA Guinardó i PSI Horta Guinardó, realitzem una atenció especialitzada en psiquiatria i salut mental comunitària en règim ambulatori a població major de 18 anys resident al districte d’Horta Guinardó de Barcelona.
www.asmhg.com

Fundació Nou Barris


fundacionoubarris

Es va constituir a l’any 1995 després de més de 12 anys d’experiència com Associació de professionals a Nou Barris amb la població infantil i juvenil. Des de l’any 1991, és un servei concertat pel Servei Català de la Salut per atendre a la
població de 0 a 18 anys del districte de Nou Barris.
fundacio9b.org

Associació Arep per la salut mental


logo arep sm gran

La finalitat d’Arep és treballar per a millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen una malaltia mental i dels que els envolten,  avançant en  l’autonomia, el coneixement, l’autoestima i la integració social.
www.arep.cat

Fundació Nou Camí


Fundació Nou Camí

La Fundació Nou Camí (FNC) neix l'any 1990 per donar resposta a les necessitats que es detecten en els pacients dels Centres de la Província Canònica de Barcelona de la Congregació de les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús, oferint la possibilitat de noves alternatives per a l'assistència que en aquell moment no estaven cobertes.
Com OBJECTIU al voltant de la salut mental, Nou Camí es planteja la defensa i la cura de les persones que tenen una malaltia, però de manera especial, el de les persones que tenen una malaltia mental i / o discapacitat intel·lectual. 

http://www.hospitalariasbarcelona.org/

Centre Educatiu i Terapèutic Carrilet


carrilet

Entitat especialitzada en el diagnòstic, orientació i tractament per persones amb Trastorn de l’Espectre Autista, l’atenció als seus familiars i la formació a d’altres professionals de la xarxa socio-sanitària i educativa. En aquests moments l’entitat compta amb una escola d’educació especial específica, un servei ambulatori de tractaments i un centre de formació i recerca.
www.carrilet.org

Fundació Salut i Comunitat


saluticomunitat 

És una organització sense ànim de lucre, d’àmbit estatal i amb projecció internacional. Té una sòlida i àmplia experiència en el foment, creació i gestió de serveis de qualitat destinats al tractament, prevenció i sensibilització sobre diverses problemàtiques socials i sanitàries.
www.fsyc.org

Centre Formació Prevenció


Centre Formació Prevenció

Associació d'Iniciativa Social declarada Entitat d'Utilitat Pública. Forma part  del Sistema Integrat de Salut del Maresme Central, amb la missió d’oferir un sistema integrat de salut amb una bona qualitat, a prop del ciutadà i amb eficiència i equitat.

www.cfpmaresme.org

Fundació Vidal i Barraquer


Fundació Vidal i Barraquer

La Fundació amb més de 50 anys d’història compta amb diferents serveis:
Centre Mèdic psicològic de Sant Gervasi: Ofereix orientació i assistència psicològica i psiquiàtrica.
Institut Universitari de Salut Mental FVB: Té naturalesa permanent i es dedica a la investigació científico-tècnica i a la docència especialitzada.
Serveis de Salut Mental de Sant Andreu: Serveis públics concertats amb el Servei Català de la Salut per a la població adulta del districte de Sant Andreu.
Serveis de Salut Mental de Santa Coloma i Badalona: Serveis concertats amb el Servei Català de la Salut i realitzen el diagnòstic i tractament de menors de Santa Coloma de Gramenet

http://www.fvb.cat/

Centre L'Alba


Centre L'Alba

Entitat sense ànim de lucre creada l’any 1978. Concertada pel Departament d’Ensenyament i amb Conveni amb el Departament de Salut.  Ofereix Atenció Integral en Salut Mental Infantil i Juvenil  a la ciutat de Barcelona  en els següents serveis:  l’UME (Unitat Medico Educativa ) per a nens  i adolescents amb trastorns de conducta i d’altres trastorns de salut mental; el Servei  Educatiu i de Rehabilitació per a nens i adolescents amb TEA (Trastorns de l’Espectre Autista) i el Servei SATIS (Servei d’Acompanyament Terapèutic per a la Inserció Social)  amb subvenció de la Diputació de Barcelona.
www.centrelalba.cat

Institució Balmes S.C.C.L.


Institució Balmes S.C.C.L.

La Institució Balmes S.C.C.L. es qualifica com una cooperativa d’iniciativa social i sense ànim de lucre. El seu objectiu és oferir serveis educatius i d’assistència sanitària i en salut mental a la població infantil i juvenil.
Treballem per la inclusió a la societat del col·lectiu de nens i joves amb malalties i/o especials dificultats i limitacions físiques, sensorials i psíquiques, de qualsevol origen.

http://www.instituciobalmes.org/

Comunitat Terapèutica del Maresme


Comunitat Terapèutica del Maresme

És una cooperativa de treballadors associats per donar serveis en salut mental en el territori del Maresme.
Els seus serveis estan concertats amb el Servei Català de Salut, del Departament de Salut de la Generalitat. Altres serveis depenen del Departament d’Acció Social i Ciutadania, uns altres del Departament de Treball.
www.salutmental.cat

Institut Genus

Institu genus

 

Institut Genus és una entitat privada de serveis en l’àmbit de la salut i el benestar, creada per un equip de professionals amb compromís social, de caràcter interdisciplinari, per l’atenció, disseny i gestió de serveis assistencials i comunitaris.
Gestionem recursos assistencials propis a la ciutat de Barcelona i Reus i altres de concertats amb l'administració pública en l'àmbit preventiu, assistencial i de rehabilitació en el sector de la salut mental i les addicions.
 http://www.genus.cat/ 

Fundació Cassià Just

cuina justa

La Fundació Cassià Just treballa des de l’any 1994 per generar oportunitats de vida laboral i socials a persones amb fragilitats relatives a la problemàtica de salut mental i/o en risc d’exclusió social. El Club Social Ocioteka es presenta com un espai a disposició del llaç social on pensem el temps de lleure com una opció més per la inclusió social amb un espai propi, tallers i activitats per compartir amb d’altres, facilitant el vincle amb iguals i diferents, i amb la comunitat de la mà de professionals que els acompanyen en el gaudi d’aquest temps lliure.
www.fundaciocassiajust.org

Fundació Centre Higiene Mental Nou Barris

 

noubarrislogo 

Amb quatre línies de servei. Disposa de  dos Centres de Salut Mental d’Adults on s’inclouen Programa TMS,  Programa Psicoteràpia Breu.
Programa Pla de Serveis Individualitzats, el Programa Suport a la Primària, el Programa de Suport a la Residència Psiquiàtrica, Programa de Formació de Metges de família de la Uniat Docent de Xafarines. Donant servei a més de 165.000 persones a l’àrea referent de Nou Barris

https://csm9b.com/

La Ginesta

AF logo LaGinesta 1 

L’Associació Residencial Maragall és una entitat sense ànim de lucre que té per finalitat promoure i dur a terme la gestió, representació i administració de tot tipus de centres residencials, pisos protegits i llars residència dedicades a l’atenció, assistència i acolliment de persones amb malaltia mental i patologies assimilades.

La nostra raó de ser és el benestar de la persona, la seva promoció personal i social. Treballem per a la rehabilitació i reinserció dins la comunitat.

https://www.la-ginesta.com/

Fundació Eulàlia Torras de Beà


Fundación Eulàlia Torras de Beà

La FETB, des de 1969, ofereix serveis de salut mental i atenció precoç, en règim ambulatori, a nens i adolescents de 0 a 18 anys. A més fomenta i difon el coneixement en les matèries esmentades, per mitjà de la docència i la recerca. www.fetb.org

Osonament

Osonament

És una entitat sense ànim de lucre nascuda l’any 1978. Gestiona una xarxa integrada de serveis comunitaris que tenen per objectiu cobrir les necessitats de rehabilitació, habitatge, treball i oci de persones amb trastorns de salut mental i drogodependències. Alhora promou projectes per sensibilitzar la població vers la salut mental.
www.osonament.cat

Fundació Joia

Fundacio Joia
 

És una organització sense ànim de lucre que té com a finalitat la rehabilitació i inserció social i laboral de les persones afectades per trastorns de salut mental.
www.fundaciojoia.org/ca

comparteix amb nosaltres