Aprovat l’avantprojecte de llei de provisió del sistema públic de serveis socials

El Govern ha aprovat aquest dimarts l’avantprojecte de llei dels instruments de provisió del sistema públic de serveis socials de Catalunya per tal d’enviar-la al Parlament tan bon punt s’iniciï la pròxima legislatura. La futura llei aposta per un model estable de concertació entre l’administració i les entitats i inclou la creació de l’Agència Pública de Serveis Socials.

Aprovat l’avantprojecte de llei de provisió del sistema públic de serveis socialsAixí mateix, també fixa l’evolució dels salaris de les entitats socials concertades paral·lela a l’evolució dels salaris públics i estableix un horitzó per a l’equiparació salarial de tots els professionals de la xarxa. A més, promou el català en la prestació de serveis per garantir els drets lingüístics.

El text aposta per la promoció i la millora contínua de la qualitat com un dels principis rectors del sistema públic de serveis socials per atendre les necessitats dels infants, adolescents, gent gran, persones amb discapacitat o amb problemàtica social derivada de trastorn mental, amb addiccions, famílies amb problemàtica social i risc d’exclusió o persones que pateixen violències.

Un dels objectius més destacables de l’avantprojecte és regular els sistemes de provisió de serveis socials amb una norma amb rang de llei. Es regulen de manera sistemàtica i completa les diferents modalitats d’acció concertada i determinats elements directament vinculats a la qualitat dels serveis i a la seva planificació i avaluació.

Acords amb una durada màxima de deu anys

Per donar resposta a la necessitat d’una major seguretat jurídica que permeti afrontar els reptes futurs dels serveis socials, es preveu que els acords d’acció concertada amb caràcter general puguin tenir una durada màxima de deu anys. Així mateix, s’articulen mecanismes que facilitin la creació de nous establiments. En aquest cas, a més, preveu que es puguin concedir subvencions per finançar, totalment o parcialment, la construcció o adquisició dels establiments o instal·lacions de titularitat de l’entitat proveïdora.


Per tal de garantir la qualitat dels serveis socials, en la determinació del cost de referència de les prestacions de la cartera de serveis socials i en les seves actualitzacions, l’avantprojecte preveu que s’ha de tenir en compte, entre altres aspectes, l’evolució dels salaris del sector públic per poder assegurar una evolució del salari del personal dels serveis socials que presten les entitats proveïdores equiparable amb la del sector públic.

Així mateix, preveu que les entitats proveïdores de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública han de repercutir en el salari del seu personal els increments retributius que s’hagin inclòs amb aquesta finalitat en el cost de referència de les prestacions del Sistema Públic de Serveis Socials.

Una altra de les novetats que preveu la norma és la regulació de la figura del contracte d’impacte social (CIS), una modalitat contractual de provisió de serveis en què es preveu el pagament per resultats, en el qual s’utilitza el finançament privat d’un inversor perquè el proveïdor de serveis estableixi i presti un servei.

D’altra banda, inclou la creació de l’Agència Pública de Serveis Socials, una estructura per “optimitzar” la capacitat de resposta a les necessitats actuals de les persones, en especial les que es troben en situacions amb necessitat d’atenció especial.

A més, s’estableix en el text normatiu la garantia dels drets lingüístics de les persones usuàries dels serveis socials. En aquest sentit, es preveu la capacitació lingüística en la prestació dels serveis socials mitjançant una disposició transitòria que preveu que les entitats proveïdores del Sistema Públic de Serveis Socials tenen un termini de cinc anys per capacitar lingüísticament el personal al seu servei per tal de poder prestar els serveis socials en català o en aranès.

comparteix amb nosaltres